May the blessings of Allah keep your heart & home happy & joyous! Eid-ul-Fitr Mubarak !  Site Last Updated on 04-Mar-2017 21:00 EST (Stamford)  Send your suggestions to riaz@govindakudi.com 
பள்ளிகள்
இளைஞர் நற்பணி மன்றம் மெட்ரிக் பள்ளி
அரசு உயர்நிலை பள்ளி
அரசு தொடக்கப்பள்ளி
 முகவரிகள்
 பொன்மொழிகள்
 ஜோக்ஸ்

ngl;bfs; NgRfpd;wd

jDN\hL N[hbNrh;e;J

N[hjpfh ebf;f te;jhy;

kdRf;F urpf;fhJ

taRf;Fg; nghUe;jhJ.

ngl;bfNshL ek; tho;;f;if

gpd;dpapUf;fpwJ. ,e;jg;

gpugQ;rNk %bapy;yhj

gpuk;khz;l ngl;bjhNd!

NfSq;fs; NfSq;fs; vdf;

Nfl;Lf; nfhz;Nl ,Uf;Fk;

thndhypg; ngl;bek;

nrtpfspd; rpNefpjp.

ghf;F ntw;wpiyg;

ngl;bNahL

ghl;b nrhd;d fijapy;jhd;

ghy gUtk; J}q;fp tpopj;jJ.

K$h;j;jk; Ngrp

Kbf;fg; gLtJ

gzg;ngl;b eifg;ngl;b

ghh;j;j gpd;jhd;.

Nuhk rhk;uh[;aj;jpd;

Mjpf;fk; mfy

rtug; ngl;bapd;

rfthrk; Njit.

ekJ clk;Ngh

xd;gJ Xl;ilAld;

cyTk; Njhy;ngl;b.

jPg;ngl;bNahL

jpdk; Jtq;Fk;

ek; nghOJ.

ehpKfk; $l

ey;yKfk; Nghy;

mwpKfk; MtJ

xg;gidg; ngl;bapd;

cjtpahy; jhNd?

jhuk; rikf;Fk;

mWRit cztpd;

%yh jhuk;

mLg;gq; fiuapd;

mQ;riwg; ngl;b.

mbNaDf;F xU

re;Njfk;.

mad; ghf;i] Vd;

];jphP ngl;b

vd;fpd;whh;fs;.

#Nlw;Wtjhyh?

gbg;gpw;Fk; gzj;jpw;Fk;

njhlh;gpy;iy vd;Wjhd;

fhR gzk; FtpAk; ngl;biaf;

fy;yhg; ngl;b

vd;fpd;whNuh?


தேர்வு முடிவுகள்
S.S.L.C மெட்ரிக் 2013
S.S.L.C மெட்ரிக் 2012
S.S.L.C மெட்ரிக் 2011
S.S.L.C மெட்ரிக் 2010
S.S.L.C மெட்ரிக் 2009
S.S.L.C மெட்ரிக் 2008
S.S.L.C மெட்ரிக் 2007
S.S.L.C மெட்ரிக் 2006
S.S.L.C மெட்ரிக் 2005
S.S.L.C மெட்ரிக் 2004

அல்-குர்ஆன் (அரபி)

தமிழில் அல்குர்ஆன்

குழந்தை பெயர்கள்

கவிதைகள்

   
Home Page | Guest Book | Contact Us | Have your Say

(C) Copyright 2004-2011    Govindakudi Online - All Rights Reserved
Site optimized for Internet Explorer 6.0 and above - Site best viewed in 1024 x 768 resolution